Ποιοι είμαστε

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρία ΒΙΟΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ είναι δεσμευμένη στην ολική ποιότητα, δηλαδή την σχεδίαση και παραγωγή υψηλής ποιότητας προϊόντων, την άμεση και άρτια εξυπηρέτηση των πελατών, την αποτελεσματική λειτουργίας της παραγωγής και διοίκησης και τη βέλτιστη διαχείριση του ανθρωπίνου παράγοντα.
Για να εξασφαλίσουμε την επίτευξη του στόχου μας στην ολική ποιότητα, η Διοίκηση της εταιρίας δεσμεύεται:
• Να παρέχει προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και προσδοκίες των πελατών της, στις αυξανόμενες απαιτήσεις τους και με κόστος αντιπροσωπευτικό της αξίας τους.
• Να δημιουργεί και να διατηρεί ένα υψηλό επίπεδο επικοινωνίας και καλό κλίμα συνεργασίας με τους πελάτες, προμηθευτές και συνεργάτες της, με σκοπό την κατανόηση και εστίαση στις ανάγκες και τις προσδοκίες όλων των ενδιαφερόμενων μερών και την απόλυτη κάλυψη των εκάστοτε συμφωνιών
• Να τηρεί όλες τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις που διέπουν τα προϊόντα και τη λειτουργία της εταιρίας.
• Να αναγνωρίζει και να διαχειρίζεται κατάλληλα τυχών κινδύνους και ευκαιρίες που εντοπίζει και που πιθανώς να έχουν αρνητικές ή θετικές επιπτώσεις στα προϊόντα και την λειτουργία της
• Να καταβάλει κάθε προσπάθεια για να κατανοήσουν όλοι οι εργαζόμενοι την προσήλωση της εταιρείας στην ολική ποιότητα και να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή του, στην συνεχή βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών καθώς και στην συνεχή βελτίωση λειτουργίας της εταιρίας και της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει, μέσα από την συνεχή εκπαίδευση, την πλήρη ενημέρωση και την αδιάληπτη διάχυση της επιχειρησιακής γνώσης.

Για την επίτευξη των παραπάνω δεσμεύσεων, η Διοίκηση της εταιρείας ΒΙΟΜΕΤΑΛΟΥΜΙΝ έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει συστηματικά Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015, για όλους τους τομείς δραστηριοποίησης της και έχει εξασφαλίσει:
• την διάθεση και βέλτιστη αξιοποίηση των αναγκαίων οικονομικών πόρων, των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, της τεχνογνωσίας, των υποδομών και του εξοπλισμού που διαθέτει και που απαιτούνται για την υποστήριξη της διαδικασίας συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας
• την καθιέρωση στόχων ποιότητας για τη μέτρηση, ανάλυση και βελτίωση των κρίσιμων για την ποιότητα διεργασιών, η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται και αξιολογείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας της επιχείρησης και των προϊόντων της.
• την ετήσια ανασκόπηση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, των Δεικτών και των Στόχων αλλά και της ίδιας της Πολιτικής Ποιότητας, προκειμένου να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση της επίδοσης του.

Η Διοίκηση της εταιρείας παροτρύνει όλους τους εργαζόμενους, όχι μόνο να εφαρμόζουν συστηματικά το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, αλλά και να συμμετέχουν ενεργά στη συνεχή βελτίωσή του, βασιζόμενη στην αρχή ότι ο κάθε εργαζόμενος που βρίσκεται κοντά σε οποιοδήποτε πρόβλημα είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος για να κάνει μία πρόταση για βελτίωση.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Βιομεταλουμίν συνεχίζει να εξελίσσει τα προϊόντα της, πιστοποιώντας την ποιότητά τους και την αξία τους, με την δοκιμή των προϊόντων της σε Τέστ Αντιδιάρρυξης στο εξειδικευμένο Ινστιτούτο Giordano που εδρεύει στην Ιταλία.
Τα προϊόντα Βιομεταλουμίν αποδεικνύουν την αξία τους με τα Πιστοποιητικά Αντιδιάρρυξης και Αντιδιάβρωσης που διαθέτουν.
Είναι τα μοναδικά προϊόντα τέτοιου τύπου, στην Ελλάδα,που κατέχουν τα συγκεκριμένα διαπιστευτήρια, και είναι στη διάθεση του κάθε ενδιαφερόμενου πελάτη.